Estatuts - ampalamarxadella

Vaya al Contenido

Menu Principal:

Qui som/ Quienes somos

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES, PARES D'ALUMNES/ES
IES LA MARXADELLA DE TORRENT

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS


Art. 1.- L'Associació de Mares, Pares d'Alumnes/es, del Centre IES La Marxadella de Torrent, acollida al que disposa la normativa vigent, és una entitat d'obrar, adquirir, posseir, gravar i alienar, qualsevol classe de béns, així com per a realitzar qualsevol classe d'actes i col•laboracions per al compliment dels fins previstos en els presents Estatuts i els que li siguen assignats per les lleis.

Art. 2.- L'àmbit de l'Associació és local i el seu domini social es fixa al Centre, ubicat al carrer Pare Méndez, número 151 de la localitat de Torrent.

Les reunions de l'Associació, d'acord amb el que disposa l'article 5.4 de la Llei Orgànica 8/85, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació, i l'article 7 del Decret 126/86, de 20 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, podran celebrar-se  als locals del Centre.

CAPÍTOL II.- FINS I ACTIVITATS


Art. 3.- L'Associació de Mares, Pares d'Alumnes/es, es constituïx per al compliment dels fins següents:

A.- Assistir a les Mares, Pares o Tutors/es en tot allò que concerneix a l'educació dels seus fills/es o pupils.
B.- Defendre els drets de les Mares, Pares en tot allò concernint a l'educació de les seues filles/es.
C.- Participar en l'elecció dels representants de les mares, pares en els Òrgans Col•legiats del Centre, presentant candidatures, vetllant per la puresa del procés electoral i col•laborant en la correcta realització de les eleccions.
D.- Participar en els Òrgans del Municipi, comarca, Zona, província, Comunitat Autònoma o Administració Central de l'Estat, en els que es troba establit o es vullga presència de l'Associació, inclús per mitjà de la presentació de candidatura.
E.- Col•laborar en la labor educativa del Centre, promovent i organitzant, si és el cas, la realització d'activitats extraescolars i complementàries, culturals, esportives i recreatives.
F.- Informar, orientar i estimular les mares, pares respecte a les obligacions i drets que els incumbeixen en relació amb l'educació de les seues filles/es.
G.- Col•laborar en l'elaboració, desenvolupament o modificació del Reglament de Règim interior del Centre.
H.- Promoure i facilitar la participació de les mares, pares en el control de la gestió del Centre.
I.- Fomentar les relacions de cooperació del Centre amb altres establiments escolars i els sectors socials i culturals de l'entorn.
J.- Promoure la plena realització del principi de gratuïtat en l'àmbit del Centre, així com l'efectiva igualtat de drets de tot l'alumnat, sense discriminació per raons socioeconòmiques, ideològiques, confessionals, raça o sexe.
K.- Requerir als poders públics el compliment de les lleis, reglaments i plans d'actuació relatius a l'educació, demanant l'atenció i ajuda que esta mereix.
L.- Desenvolupar programes d'Educació familiar per a proporcionar a Mares, Pares i Tutors, coneixements i orientacions relacionades amb la seua funció educadora.
M.- Organitzar i promoure activitats formatives, culturals i d'estudis entre tota la Comunitat Escolar.
N.- Contribuir a l'adequat funcionament dels diversos servicis del Centre.
Ñ.- Promoure reunions de col•laboració i contribuir a les bones relacions entre tots els estaments de la Comunitat Escolar.
O.- Vetllar pel respecte als drets de l'alumnat.
P.- Representar els interessos generals de  Mares, Pares davant de les instàncies Educatives i altres Organismes.
Q.- Qualssevol altres que li siguen assignades directament o indirectament per les lleis.

Art. 4.- Per al millor compliment dels seus fins, l'Associació, podrà sol•licitar el seu ingrés i participar en la Federació Provincial que a este efecte estiguera constituïda.

Per a sol•licitar l’ ingrés serà necessari l'acord de l'Assemblea General Extraordinària convocada amb este fi.

CAPÍTOL III - DELS SOCIS


Art. 5.-
1.) Seran socis les/els Mares, Pares o representants legals dels alumnes matriculats en el Centre, sempre que ho sol•liciten expressament.
2.) En el cas que la Mare i el Pare o el Tutor i la Tutora de l'alumne/a ostenten la condició de socis, ambdós tingueren veu i vot en les reunions de l'Associació.

Art. 6.- Seran drets dels associats/des:
A.- Triar i ser elegible per a totes les funcions representatives de l'Associació.
B.- Tindre veu i vot en la forma especificada en l'article anterior.
C.- Prendre part en totes les activitats de l'Associació i utilitzar els servicis que puguen establir-se en benefici dels socis.
D.- Dirigir peticions i proposar iniciatives als Òrgans de Govern de l'Associació.
E.- Demanar i rebre de la Junta Directiva quanta informació precisen sobre la gestió associativa.
F.- Les altres que es deriven dels presents Estatuts i de les lleis.
Seran deures dels associats/des:
A.- Complir els Estatuts de l'Associació i els acords de l'Assemblea.
B.- Assistir a totes les reunions i actes convocades per la Junta Directiva. Per a poder exercitar el dret de vot els socis/es hauran d'estar al corrent de pagament de les quotes ordinàries corresponents al curs escolar. Cas contrari podrà assistir a les Assemblees i reunions convocades per la Junta Directiva amb veu però sense vot.
C.- Contribuir econòmicament al sosteniment de l'Associació en la forma que  s’ establisca per l'Assemblea.
D.- Col•laborar activament en el compliment dels fins de l'Associació i en l'eficàcia d'execució dels mateixos.

Art. 7.- 1.- Es causarà baixa en l'Associació:
A.- Per petició de l'interessat/da.
B.- Per baixa dels/es fills/es en el Centre.
C.- Per falta injustificat de pagament de les quotes, sense perjuí de les accions que són competència de  l'Associació per a exigir el seu cobrament.
D.- Per incompliment dels Estatuts.
E.- Per utilització de l'Associació amb fins aliens als específics de la mateixa.
2.- En els supòsits c), d) i e) de l'apartat anterior, s'obrirà un procés contradictori en què serà oïda l'interessat. Amb este fi, per la Junta Directiva s'anomenarà un Inspector/a i un secretari/a  que formularan Plec de Càrrecs que serà notificat al soci, a fi de que puga oposar descàrrecs i sol•licitar i proposar la pràctica dels mitjans de prova que consideren oportuns, en el termini de cinc dies des de la notificació d'aquell. Transcorregut el termini l'Instructor elevarà proposta a la Junta Directiva qui dictarà l'oportuna Resolució.
3.- En tot cas els acords de la Junta Directiva seran recusables davant de l'Assemblea General.

CAPÍTOL IV.- ÒRGANS DE GOVERN


Art. 8.- L'Associació estarà regida per l'Assemblea General de socis /sòcies i la Junta Directiva amb les funcions que s'especifiquen en l'article següent.
Art. 9.- 1.- L'Assemblea General de socis/es és l'Òrgan sobirà de l'Associació. Es reunirà una vegada a l'any, obligatòriament en el primer trimestre del Curs Escolar en sessió Ordinària, per a l'aprovació dels Comptes, Pressupost i Programa General d'Actuació Social. Es reunirà en sessió Extraordinària sempre que ho sol•liciten formalment un terç dels associats/des a la Junta Directiva.
2.- L'Assemblea General comprèn a tots/es els/les associats/des.
3.- Totes les sessions seran convocades pel/la president/a, amb expressa indicació de l'Ordre del Dia establit per la Junta Directiva. Les convocatòries hauran de dirigir-se als domicilis particulars dels/les associats/des amb, almenys, cinc dies d'anticipació, i publicar-ne en el tauler d'anuncis de l'Associació.
Si la convocatòria d'Assemblea General fóra sol•licitada per dos terços dels/les socis/es, i el president no procedirà a convocar la mateixa en el termini de huit dies des de la sol•licitud, els socis/es sol•licitants procediran a la convocatòria i celebració d'Assemblea General en el domicili de l'Associació.
4.- L'Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concórreguen presents o representats la majoria dels associats/des, i en segona convocatòria siga quin siga el nombre d'assistents.
5.- Serà necessari el vot favorable dels dos terços d'associats/des presents o representats en Assemblea Extraordinària per a adoptar les decisions següents:
A.- Disposar i alienar béns.
B.- Sol•licitar la Declaració d'Utilitat Pública de l'Associació.
C.- Sol•licitar la integració en federacions.
D.- Modificar els Estatuts.
E.- Dissoldre l'Associació.
F.- Triar la Junta Directiva.
En els altres supòsits bastarà amb la majoria dels socis/es presents o representats.
Art. 10.- L'Associació estarà administrada per una Junta Directiva. La Junta Directiva, triada per l'Assemblea, es reunirà per a determinar els seus càrrecs i funcions segons s'arrepleguen en estos Estatuts. La composició de la Junta Directiva serà:
 Presidenta/e
 vicepresident/a
 Secretari/a
 Vicesecretari/a
 Tresorer/a
 Comptador/a
 …. Vocals com a mínim i ….. vocals com a màxim, segons necessitats, i amb l'acord previ de l'Assemblea General, havent d'assignar-los un número d'orde.
1.- La Junta Directiva tindrà un mandat de dos anys de duració.
2.- Les vacants que es pogueren produir en els càrrecs de la Junta Directiva podran cobrir-se provisionalment per qualsevol dels seus membres, fins que se celebre la primera reunió de l'Assemblea General.
Les vacants que es pogueren produir en els/es vocals de la Junta Directiva podran cobrir-se provisionalment pels membres que els seguiren en nombre de vots. En el cas de no haver-hi cap substitut més, la Junta Directiva podrà cobrir provisionalment, per qualsevol dels seus socis/es, fins que se celebre la primera reunió de l'Assemblea General.
3.- Qualsevol associat/da podrà presentar en la Secretaria de l'Associació la seua candidatura, personal o col•lectivament, per a cobrir els càrrecs a renovar (vacants) de la Junta Directiva, amb vista a l'Assemblea.
4.- La Junta Directiva es reunirà almenys una vegada al mes i sempre que fóra convocada pel/la president/a. També haurà de reunir-se a petició d'un terç de la totalitat dels seus components. La convocatòria serà cursada pel/la secretari/a expressant l'orde del dia. Els acords s'adoptaran per majoria simple decidint en cas d'empat el vot de qualitat del president/a.
5.- Les funcions de la Junta Directiva seran les següents:
- Execució dels acords adoptats per l'Assemblea General.
- Gestió de tots els assumptes que siguen d’interès per a l'Associació.
- Presentació a l'Assemblea dels Pressupostos, Comptes i Programa Anual d'Activitats. Admissió de socis/es i propostes a l'Assemblea General per a l'expulsió. D'acord amb el procediment previst en l'art. 7 d'estos Estatuts.
Art. 11.- El/la president/a ostenta la representació de l'Associació, presideix les reunions socials i respon davant de l'Assemblea de la gestió realitzada per la Junta Directiva. Té la disposició conjunta amb el/la Tresorer/a dels fons socials, ordenant els pagaments necessaris d'acord amb el Pressupost social. El/la president/a serà triat/da per la Junta Directiva d'entre els seus membres en la primera reunió que es convoque, per majoria absoluta en la primera votació, cas de no aconseguir cap dels candidats/es la dita majoria absoluta, es triarà entre els/es dos candidats/es més votats per majoria simple.
Art. 12.- Hi haurà un/a vicepresident/a encarregat de substituir el president/a quan siga necessari. El/la president/a, podrà delegar en el mateix les seues competències per a l'atenció o gestió d'assumptes determinats o un conjunt dels mateixos prèvia conformitat de la Junta Directiva. Per a la seua elecció se seguirà el mateix sistema i procés que s'estableix en el paràgraf 2 de l'article 11.
Art. 13.- El/la secretari/a atendrà les comunicacions i correspondència ordinària, portarà els Llibres d'Actes i la resta de reglamentari, alliberarà certificacions del seu contingut, conservarà l'arxiu, vetllarà per la conservació dels locals i guardarà el segell de l'Associació. Per a la seua elecció se seguirà el mateix sistema i procés que s'estableix en el paràgraf 2 de l'article 11.
Art. 14.- El/la Tresorer/a estarà encarregat de recaptar i conservar els fons i béns socials, pagarà els lliuraments expedits conjuntament amb el/la president/a, portarà els Llibres de comptabilitat, elaborarà el Projecte de Pressupost que la Junta Directiva ha de presentar davant de l'Assemblea General i prepararà els Comptes que hagen de sotmetre's a l' Assemblea. Per a la seua elecció se seguirà el mateix sistema i procés que l'establit en el paràgraf 2 de l'article 11.
Art. 15.- A més de les seues funcions ordinàries els vocals podran rebre, per acord de la Junta Directiva, l'encàrrec de presidir o coordinar grups de treball, o l'elecció d'encàrrecs, comissions, representacions i altres tasques que per la Junta Directiva foren  encomanades.

CAPÍTOL V.- PATRIMONI


Art. 16.- 1.- L'Associació no té patrimoni fundacional. El patrimoni social que es vaja constituint estarà compost per tots els béns que s'adquirisquen per a la realització dels fins socials.
2.- L'administració del patrimoni correspon a la Junta Directiva.
3.- Els recursos econòmics consisteixen en les rendes del patrimoni, les quotes dels socis determinades per unitat familiar, les subvencions llegades i donacions que puguen legalment acceptar-ne, bé procedisca de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, nacionals o estrangeres que acorden concedir-les.
4.- L'import de les quotes dels/les associats/des serà un mínim la determinació del qual és competència de l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. No obstant els/es socis/es podran determinar lliurement la seua pròpia quota, sempre que el seu import siga superior al mínim establit.
5.- El pressupost anual ordinari no excedirà de…. Euros del total dels fons socials disponibles en cada exercici.
6.- L'Associació, a través de la Junta Directiva, podrà concedir o sol•licitar subvencions i préstecs amb destí a la realització dels seus fins Estatutaris.
7.- L'Associació no té  finalitat de lucre.

CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ


Art. 17.- L'Associació es constituïx amb un termini de duració indefinit. L'Assemblea General, reunida en sessió extraordinària per a este fi, podrà acordar la dissolució de l'Associació. En cas de dissolució, es nomenarà una Comissió Liquidadora, integrada per tres membres que s'encarregaran de la liquidació del patrimoni social, destinant el seu import a aquella entitat sense ànim de lucre, dedicada a la realització de fins educatius amb esperit semblant a què anima a l'Associació, que assenyale l'Assemblea General Extraordinària.

En Torrent, a 25 de maig del 2004

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES, PADRES DE ALUMNAS/OS
IES LA MARXADELLA DE TORRENT


CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES


Art. 1.- La Asociación de Madres, Padres de Alumnas/os, del Centro IES La Marxadella de Torrent, acogida a lo dispuesto en la normativa vigente, es una entidad de obrar, adquirir, poseer, gravar y enajenar, toda clase de bienes, así como para realizar toda clase de actos y colaboraciones para el cumplimiento de los fines previstos en los presentes Estatutos y los que le sean asignados por las Leyes.

Art. 2.- El ámbito de la Asociación es local y su dominio social se fija en el Centro, sito en calle Padre Méndez, número 151 de la localidad de Torrent.

Las reuniones de la Asociación, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5.4 de la Ley Orgánica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y el artículo 7 del Decreto 126/86, de 20 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, podrán celebrarse en los locales del Centro.

CAPÍTULO II.- FINES Y ACTIVIDADES


Art. 3.- La Asociación de Madres, Padres de Alumnas/os, se constituye para el cumplimiento de los siguientes fines:

a.- Asistir a las Madres, Padres o Tutores/as en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos/as o pupilos.
b.- Defender los derechos de las Madres, Padres en cuanto concierne a la educación de sus hijas/os.
c.- Participar en la elección de los representantes de las madres, padres en los Órganos Colegiados del Centro, presentando candidaturas, velando por la pureza del proceso electoral y colaborando en la correcta realización de las elecciones.
d.- Participar en los Órganos del Municipio, Comarca, Zona, Provincia, Comunidad Autónoma o Administración Central del Estado, en los que se halla establecido o se quiera presencia de la Asociación, incluso mediante la presentación de candidatura.
e.- Colaborar en la labor educativa del Centro, promoviendo y organizando, en su caso, la realización de actividades extraescolares y complementarias, culturales, deportivas y recreativas.
f.- Informar, orientar y estimular a las madres, padres respecto a las obligaciones y derechos que les incumben en relación con la educación de sus hijas/os.
g.- Colaborar en la elaboración, desarrollo o modificación del Reglamento de Régimen interior del Centro.
h.- Promover y facilitar la participación de las madres, padres en el control de la gestión del Centro.
i.- Fomentar las relaciones de cooperación del Centro con otros establecimientos escolares y los sectores sociales y culturales del entorno.
j.- Promover la plena realización del principio de gratuidad en el ámbito del Centro, así como la efectiva igualdad de derechos de todos sus alumnas/os, sin discriminación por razones socioeconómicas, ideológicas, confesionales, raza o sexo.
k.- Requerir a los poderes públicos el cumplimiento de las leyes, reglamentos y planes de actuación relativos a la educación, recabando la atención y ayuda que ésta merece.
l.- Desarrollar programas de Educación familiar para proporcionar a Madres, Padres y Tutores, conocimientos y orientaciones relacionadas con su función educadora.
m.- Organizar y promover actividades formativas, culturales y de estudios entre toda la Comunidad Escolar.
n.- Contribuir al adecuado funcionamiento de los diversos servicios del Centro.
ñ.- Promover reuniones de colaboración y contribuir a las buenas relaciones entre todos los estamentos de la Comunidad Escolar.
o.- Velar por el respeto a los derechos del alumnado.
p.- Representar los intereses generales de las/os Madres, Padres ante las instancias Educativas y otros Organismos.
q.- Cualesquiera otras que le sean asignadas directa o indirectamente por las Leyes.

Art. 4.- Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Asociación, podrá solicitar su ingreso y participar en la Federación Provincial que al efecto estuviese constituida.

Para solicitar el ingreso será necesario el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria convocada a tal fin.

CAPÍTULO III - DE LOS/AS  SOCIOS/AS


Art. 5.-
1.) Serán socios las/os Madres, Padres o representantes legales de las/os alumnas/os matriculados en el Centro, siempre que lo soliciten expresamente.
2.) En el supuesto de que la Madre y el Padre o el Tutor y la Tutora del alumno/a ostenten la condición de socios, ambos tuvieren voz y voto en las reuniones de la Asociación.

Art. 6.- Serán derechos de los asociados/as:
a.- Elegir y ser elegible para todas las funciones representativas de la Asociación.
b.- Tener voz y voto en la forma especificada en el artículo anterior.
c.- Tomar parte en todas las actividades de la Asociación y utilizar los servicios que puedan establecerse en beneficio de los socios.
d.- Dirigir peticiones y proponer iniciativas a los Órganos de Gobierno de la Asociación.
e.- Recabar y recibir de la Junta Directiva cuanta información precisen sobre la gestión asociativa.
f.- Las demás que se deriven de los presentes Estatutos y de las leyes.
Serán deberes de los asociados/as:
a.- Cumplir los Estatutos de la Asociación y los acuerdos de la Asamblea.
b.- Asistir a todas las reuniones y actos convocadas por la Junta Directiva. Para poder ejercitar el derecho a voto los socios/as deberán estar al corriente de pago de las cuotas ordinarias correspondientes al curso escolar. Caso contrario podrá asistir a las Asambleas y reuniones de la Junta Directiva con voz pero sin voto.
c.- Contribuir económicamente al sostenimiento de la Asociación en la forma que se establezca por la Asamblea.
d.- Colaborar activamente en el cumplimiento de los fines de la Asociación y en la eficacia de ejecución de los mismos.

Art. 7.- 1.- Se causará baja en la Asociación:
a.- Por petición del interesado/a.
b.- Por baja de los/as Hijos/as en el Centro.
c.- Por falta injustificado de pago de las cuotas, sin perjuicio de las acciones que competan a la Asociación para exigir su cobro.
d.- Por incumplimiento de los Estatutos.
e.- por utilización de la Asociación con fines ajenos a los específicos de la misma.
2.- En los supuestos c), d) y e) del apartado anterior, se abrirá un proceso contradictorio en el que será oído el interesado. A tal fin, por la Junta Directiva se nombrará un Inspector/a y un Secretario/a  que formularán Pliego de Cargos que será notificado al socio, al objeto de que pueda oponer descargos y solicitar y proponer la práctica de los medios de prueba que considere oportunos, en el plazo de cinco días desde la notificación de aquel. Transcurrido dicho plazo el Instructor elevará propuesta a la Junta Directiva quien dictará la oportuna Resolución.
3.- En todo caso los acuerdos de la Junta Directiva serán recusables ante la Asamblea General.

CAPÍTULO IV.- ÓRGANOS DE GOBIERNO


Art. 8.- La Asociación estará regida por la Asamblea General de socios /socias y la Junta Dirtectiva con las funciones que se especifican en el artículo siguiente.
Art. 9.- 1.- La Asamblea General de socios/as es el Órgano soberano de la Asociación. Se reunirá una vez al año, obligatoriamente en el primer trimestre del Curso Escolar en sesión Ordinaria, para la aprobación de las Cuentas, Presupuesto y Programa General de Actuación Social. Se reunirá en sesión Extraordinaria siempre que lo solicite formalmente un tercio de los asociados/as a la Junta Directiva.
2.- La Asamblea General comprende a todos/as los asociados/as.
3.- Todas las sesiones serán convocadas por el/la Presidente/a, con expresa indicación del Orden del Día establecido por la Junta Directiva. Las convocatorias deberán dirigirse a los domicilios particulares de los/as asociados/as con, al menos, cinco días de anticipación, y publicarse en el tablón de anuncios de la Asociación.
Si la convocatoria de Asamblea General fuyese solicitada por dos tercios de los/as socios/as, y el Presidente no procediera a convocar la misma en el plazo de ocho días desde la solicitud, los socios/as solicitantes procederán a la convocatoria y celebración de Asamblez General en el domicilio de la Asociación.
4.- La Asamblea quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran presentes o representados la mayoría de los asociados/as, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asistentes.
5.- Será necesario el voto favorable de los dos tercios de asociados/as presentes o representados en Asamblea Extraordinaria para adoptar las siguientes decisiones:
a.- Disponer y enajenar bienes.
b.- Solicitar la Declaración de Utilidad Pública de la Asociación.
c.- Solicitar la integración en Federaciones.
d.- Modificar los Estatutos.
e.- Disolver la Asociación.
f.- Elegir la Junta Directiva.
En los demás supuestos bastará con la mayoría de los socios/as presentes o representados.
Art. 10.- La Asociación estará administrada por una Junta Directiva. La Junta Directiva, elegida por la Asamblea, se reunirá para determinar sus cargos y funciones según se recogen en estos Estatutos. La composición de la Junta Directiva será:
- Presidenta/e
- Vicepresidente/a
- Secretario/a
- Vicesecretario/a
- Tesorero/a
- Contador/a
- …. Vocales como mínimo y ….. vocales como máximo, según necesidades, y previo acuerdo de la Asamblea General, debiendo asignarles un número de orden.
1.- La Junta Directiva tendrá un mandato de dos años de duración.
2.- Las vacantes que se pudieran producir en los cargos de la Junta Directiva podrán cubrirse provisionalmente por cualquiera de sus miembros, hasta que se celebre la primera reunión de la Asamblea General.
Las vacanbtes que se pudieran producir en los/as vocales de la Junta Directiva podrán cubrirse provisionalmente por los miembros que les siguieran en número de votos. En el caso de no haber ningún sustituto más, la Junta Directiva podrá cubrir provisionalmente, por cualquiera de sus socios/as, hasta que se celbre la primera reunión de la Asamblea General.
3.- Cualquier asociado/a podrá presentar en la Secretaría de la Asociación su candidatura, personal o colectivamente, para cubrir los cargos a renovar (vacantes) de la Junta Directiva, con vistaas a la Asamblea.
4.- La Junta Directiva se reunirá al menos una vez al mes y siempre que fuese convocada por el/la Presidente/a. También deberá reunirse a petición de un tercio de la totalidad de sus componentes. La convocatoria será cursada por el/la Secretario/a expresando el orden del día. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple decidiendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente/a.
5.- Las funciones de la Junta Directiva serán las siguientes:
- Ejecución de los acuerdos adoptados por la Asamblea General.
- Gestión de todos los asuntos que sean de interés para lña Asociación.
- Presentación a la Asamblea de los Presupuestos, Cuentas y Programa Anual de Actividades. Admisión de socios/as y propuestas a la Asamblea General para la expulsión. De acuerdo con el procedimiento previsto en el art. 7 de estos Estatutos.
Art. 11.- El/la Presidente/a ostenta la representación de la Asociación, preside las reuniones sociales y responde ante la Asamblea de la gestión realizada por la Junta Directiva. Tiene la disposición conjunta con el/la Tesorero/a de los fondos sociales, ordenando los pagos necesarios de acuerdo con el Presupuesto social. El/la Presidente/a será elegido/a por la Junta Directiva de entre sus miembros en la primera reunión que se convoque, por mayoría absoluta en la primera votación, caso de no alcanzar ninguno de los candidatos/as dicha mayoría absoluta, se elegirá entre los/as dos candidatos/as más votados por mayoría simple.
Art. 12.- Habrá un/a Vicepresidente/a encargado de sustituir al Presidente/a cuando sea necesario. El/la Presidente/a, podrá delegar en el mismo sus competencias para la atención o gestión de asuntos determinados o un conjunto de los mismos previa conformidad de la Junta Directiva. Para su eleción se seguirá el mismo sistema y proceso que el establecido en el párrafo 2 del artículo 11.
Art. 13.- El/la Secretario/a atenderá las comunicaciones y correspondencia ordinara, llevará los Libros de Actas y demás reglamentario, librará certificaciones de su contenido, conservará elñ archivo, velará por la conservación de los locales y guardará el sello de la Asociación. Para su elección se seguirá el mismo sistema y proceso que el establecido en el párrafo 2 del artículo 11.
Art. 14.- El/la Tesorero/a estará encargado de recaudar y conservar los fondos y bienes sociales, pagará los libramientos expedidos conjuntamente con el/la Presidente/a, llevará los Libros de Contabilidad, elaborará el Proyecto de Presupuesto que la Junta Directiva debe presentar ante la Asamblea General y preparará las Cuentas que deban someterse a dicha Asamblea. Para su elección se seguirá el mismo sistema y proceso que el establecido en el párrafo 2 del artículo 11.
Art. 15.- Además de sus funciones ordinarias los vocales podrán recibir, por acuerdo de la Junta Directiva, el encargo de presidir o coordinar grupos de trabajo, o la elección de encargos, comisiones, representaciones y otras tareas que por la Junta Directiva les fuesen encomendadas.

CAPITULO V.- PATRIMONIO


Art. 16.- 1.- La Asociación carece de patrimonio fundacional. El patrimonio social que se vaya constituyendo estará compuesto por todos los bienes que se adquieran para la realización de los fines sociales.
2.- La administración del patrimonio corresponde a la Junta Directiva.
3.- Los recursos económicos consisten en las rentas del patrimonio, las cuotas de los socios determinadas por unidad familiar, las subvenciones legadas y donaciones que puedan legalmente aceptarse, bien procedan de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que acuerden concederlas.
4.- El importe de las cuotas de los/as asociados/as será un mínimo cuya determinación es competencia de la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. Sin embargo los/as socios/as podrán determinar libremente su propia cuota, siempre que su importe sea superior al mínimo establecido.
5.- El presupuesto anual ordinario no excederá de …. Euros del total de los fondos sociales disponibles en cada ejercicio.
6.- La Asociación, a través de la Junta Directiva, podrá conceder o solicitar subvenciones y préstamos con destino a la realización de sus fines Estatutarios.
7.- La Asociación no tiene fin de lucro.

CAPÍTULO VI.- DISOLUCIÓN


Art. 17.- La Asociación se constituye con un plazo de duración indefinido. La Asamblea General, reunida en sesión extraordinaria para este fin, podrá acordar la disolución de la Asociación. En caso de disolución, se nombrará una Comisión Liquidadora, integrada por tres miembros que se encargarán de la liquidación del patrimonio social, destinando su importe a aquella entidad sin ánimo de lucro, dedicada a la realización de fines educativos con espíritu similar al que anima a la Asociación, que señale la Asamblea General Extraordinaria.

En Torrent, a 25 de mayo de 2004

Regreso al contenido | Regreso al menu principal