Procedimiento inasistencia colectiva - ampalamarxadella

Vaya al Contenido

Menu Principal:

Noticies AMPA


I.E.S. “LA MARXADELLA”
Pare Méndez, 151 Torrent 46900 València
96 155 60 12 / 96 155 64 00 fax 96 156 47 69
46016397@edu.gva.es


PROCEDIMENT

1.- El grups que desitgen exercir el seu dret d’inassistència col·lectiva a classe hauran d’omplir l’ANNEX I.
2.- La signatura en l’ANNEX I dels alumnes majors de 18 anys exonerarà el centre de les responsabilitats que es puguen derivar d’aquesta decisió.
3.- Els alumnes menors hauran d’afegir a l’ANNEX I la corresponent autorització dels pares, mares, tutors o tutores segons l’ANNEX II del DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis. [2008/4159].
4.- Tota la documentació del grup s’haurà de registrar en la secretaria del centre amb un mínim de cinc dies naturals d’antelació al dia d’inassistència.
5.- En cas de no haver lliurat la documentació requerida, la falta a classe serà considerada injustificada.
6.- En qualsevol cas es necessita un mínim de 20 alumnes per a poder exercir el dret d’inassistencia col·lectiva a classe.
7.- No es contempla el dret d’ínassistència per a l’alumnat de primer cicle de la ESO.
8.- Una vegada rebuda la sol·licitud, el centre docent comunicarà als pares, mares, tutors o tutores de l’alumnat menor d’edat, amb caràcter previ, les decisions col·lectives adoptades pels alumnes respecte a l’exercici del dret de reunió mitjançant la carta model adjunta.
9.- El professorat posarà la falta corresponent el dia d’ínassistència i després el/la tutor/a del grup, una vegada consultada la documentació entregada, justificarà les faltes que es consideren oportunes.
I.E.S. “LA MARXADELLA” Pare Méndez, 151 Torrent 46900 València 96 155 60 12 / 96 155 64 00 fax 96 156 47 69 46016397@edu.gva.es

ANNEX I

Els sotasignants, alumnes del grup ......... de l’IES “La Marxadella” de Torrent, comuniquen a la direcció del centre el seu desig de exercir el dret de inassistència col·lectiva a classe el dia ......................... pels motius i raons que figuren darrere.
La signatura en aquest document dels alumnes majors de 18 anys exonera el centre de les responsabilitats que es puguen derivar d’aquesta decisió.
Els alumnes menors hauran d’afegir la corresponent autorització dels pares, mares, tutors o tutores segons l’annex II del DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis. [2008/4159]

Regreso al contenido | Regreso al menu principal